Telefon:
94 721 3000
E-mail:
biuro@audio-marketing.pl
Opis zdjęcia „Wystarczą tylko minuty aby przekonać się jak skutecznie wykorzystać przestrzeń dźwiękową. Pozostaną lata aby czerpać z niej zyski.”

Submenu

» Podstawowe informacje dotyczące naszej działalności w zakresie zarządzania prawami autorskimi

Fakty

Dobrze dobrana muzyka sprzedaje

Właściciele dobrych sklepów i zakładów usługowych wiedzą nie od dziś, że muzyka podnosi sprzedaż, ale odtwarzając ją powinni pamiętać o obowiązkowych opłatach na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania.

czytaj więcej

Wyobraźnia na usługach reklamy

Reklamy mają na celu skłonić konsumenta do wyboru produktu i jego kupna. Twórcy reklam posługują się rozmaitymi środkami oddziaływania.

czytaj więcej
Muzyka w sklepieMuzyka w sklepie
Muzyka w hoteluMuzyka w hotelu
Muzyka w galeriiMuzyka w galerii
Muzyka w kawiarniMuzyka w kawiarni

Warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami

  • Audio Marketing Sp. z o.o. zawiera z uprawnionymi umowy blankietowe na czas określony lub nieokreślony. W umowie podana jest kwota wynagrodzenia przekazywana uprawnionemu za zarządzanie prawami. Mogą być one wypowiadane zarówno przez Licencjodawcę i Licencjobiorcę poprzez pisemne powiadomienie. Terminem wygaśnięcia umowy będzie ostatni dzień drugiego miesiąca następującego po terminie powiadomienia o woli jej rozwiązania. Po wygaśnięciu umowy strony mogą ją przedłużyć.

  • Link do wzoru standardowej umowy licencyjnej

Standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami

  • Podmiot pobiera wynagrodzenie uzależnione od powierzchni nagłaśnianej licencjobiorcy. Wysokość stawki zależy od nagłaśnianej powierzchni oraz czasu trwania usługi, za który naliczane są zniżki w wysokości: 5% za 3 miesiące, 10% za 6 miesięcy, 15% za 12 miesięcy oraz 20% za 24 miesiące. Dokładna wartość wynagrodzenia obliczana jest podczas zakupu usługi na stronie SONIQA.

Zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów

  • Audio Marketing Sp. z o.o. przekazuje uprawnionym wynagrodzenie w stałej kwocie ustalonej w umowie, od której nie są pobierane żadne dodatkowe potrącenia.

Rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

  • Audio Marketing zarządza utworami muzycznymi oraz audiowizualnymi.

Pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami

  • Pola eksploatacji dotyczą: Zwielokrotniania Utworów, włączania Utworów do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotniania Utworów w postaci włączonej do Zbiorów, kopiowania, przesyłania i publicznego odtwarzania Utworów i Zbiorów, dostarczania jednocześnie z nie zsynchronizowanymi obrazami wizualnymi, oraz w inny sposób korzystania z Utworów w całości lub w dowolnej części w lokalach handlowych, samolotach i innych środkach transportu, a także wszelkie inne niezbędne prawa pokrewne (zwane również prawami sąsiednimi) niezbędnymi do korzystania z Utworów i Zbiorów na jednym lub większej liczbie urządzeń lub na dowolnym nośniku niestrumieniowym (włączając CD, DVD Blu Ray, pendrive oraz pliki komputerowe).

Kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

  • Audio Marketing Sp. z o.o. zarządza prawami powierzonymi przez artystów, kompozytorów, producentów muzycznych, autorów tekstów, wykonawców muzycznych, reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu, scenografów, operatorów dźwięku, montażystów, kostiumografów oraz producentów dzieł audiowizualnych.

Terytorium, na którym będzie wykonywana działalność

  • Cały świat.

Posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, Art. 114 2)

  • Audio Marketing Sp. z o.o. oświadcza, że posiada tytuły prawne do zarządzania prawami, których mają dotyczyć umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Są to umowy licencyjne od innych podmiotów zarządzających oraz umowy bezpośrednie z uprawnionymi.